Akadálymentes verzió

Általános közzétételi lista

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I/1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

Fejér György Városi Könyvtár
8360 Keszthely, Zeppelin tér 3.
Telefon/Fax.: 06-83/312-446
Olvasószolgálat: 06-30/383-3816
E-mail: info@fgyvk.hu

I/2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai:

⮕Szervezeti és működési szabályzat 6-11. oldal itt olvasható.

I/3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (elektronikus levélcíme):

⮕Munkatársaink listája itt olvasható. Minden munkatársunk elérhető a 06-83/312-446 telefonszámon.

I/4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend:

Kalmárné Amberg Xénia, olvasószolgálati csoportvezető
Elérhető nyitvatartási időben.
E-mail címe: kalmarne@fgyvk.hu
Olvasószolgálat telefonszáma: 06-30/383-3816

I/5. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai:

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Polgármester: Nagy Bálint
Cím: 8360 Keszthely, Fő tér 1.
Tel.: 83/505-500
Honlap: www.keszthely.hu

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II/1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege:

⮕Szabályzataink itt olvashatóak

II/2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények:

⮕Könyvtárhasználati szabályzat, és kiegészítése itt olvasható

II/3. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei:

⮕Adatkezelési tájékoztatónk itt olvasható

II/4. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk:

⮕Pályázataink itt olvashatóak

II/5. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai:

A közzétételi időszakban nincs releváns adat.

II/6. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve:

Az adatvédelmi tisztviselő: dr. Bodnár Attila
Elérhetősége: 8360 Keszthely, Vásár tér 10. VÜZ Kft.
E-mail: bodnar.attila@khvuz.hu
Telefonszám: +36 30 649 0308

II/7. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk:

2.7.1., 2.7.2.

II/8. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai:

A közzétételi időszakban nincs releváns adat.

II/9. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista:

A közzétételi időszakban nincs releváns adat.