Akadálymentes verzió

Általános közzétételi lista

Ezen az oldalon a Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtárba integrált Fejér György Városi Könyvtár tevékenységére, működésére és gazdálkodására vonatkozó közérdekű adatokat találja. Ennek közzétételekor a tartalom és a forma tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet előírásait vettük figyelembe.

Az Info tv. 37/B. (1) alapján továbbított adatok lekérdezéséhez az egységes közadatkereső rendszer elérhetősége: http://www.kozadat.hu/kereso/

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

Adat megnevezése Információ
Hivatalos név

Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár

Telephely: Fejér György Városi Könyvtár

Székhely Keszthely, Zeppelin tér 3.
Postacím Keszthely, Zeppelin tér 3. 8360

Keszthely, Pf. 64 8361

Telefonszám 3683312446; 3683511102
Faxszám -
Központi elektronikus levélcím info@fgyvk.hu

A honlap URL-je

www.fgyvk.hu
Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége Felnőtt könyvtár:

3683312446; 3683511102; 36303833816

Gyermekkönyvtár:

3683312303; 06303394168

Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve Felnőtt könyvtár: Kalmárné Amberg Xénia

Gyermekkönyvtár: Magyar Szilvia

Az ügyfélfogadás rendje 09. 01–06.14.:

Felnőtt könyvtárban: Kedd 9–17, Szerda 9–18, Csütörtök, Péntek 9–17 óráig, Szombat 9–13 óráig

Gyermekkönyvtárban: Kedd 10–17, Szerda 10–18, Csütörtök, Péntek 10–17, Szombat 10–13 óráig

06.15–08.31.:

Felnőtt könyvtárban: Hétfő 12–16, Kedd–Péntek 9–17 óráig

Gyermekkönyvtárban: Hétfő 12–16, Kedd–Péntek 10–12, 13–17 óráig

A szervezeti struktúra

A szervezeti struktúra ábrája

A szerv vezetői

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége

Stadler Tímea Kinga

igazgató

3683515250

igazgato@goldmarkmk.hu ; igazgato@fgyvk.hu

Kocsondiné Eisenkorb Györgyi

igazgatóhelyettes

3683312446, 3683511102;

igazgato@fgyvk.hu ; info@fgyvk.hu

 

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, hivatali elérhetősége Kalmárné Amberg Xénia

olvasószolgálati csoportvezető

3683312446; 3683511102; 36303833816;

kalmarne@fgyvk.hu

Gyapay Vera

feldolgozó és területi csoportvezető

3683312446, 3683511102; 36309257909;

gyapay.vera@fgyvk.hu

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv Nincs ilyen szerv

1.3. Gazdálkodó szervezetek

Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik. Nincs ilyen szerv.

1.4. Közalapítványok

Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja. Nincs ilyen közalapítvány.

1.5. Lapok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége, főszerkesztőjének a neve Nincs ilyen lap

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe Fenntartó:

Keszthely Város Önkormányzata

Keszthely, Fő tér 1. 8360

3683505500; fax: 3683505502

polgarmester@keszthely.hu

Megyei hatókörű könyvtár:

Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár

Zalaegerszeg, Deák tér 6. 8900

0692311342, 0692310822;

Zalaegerszeg, Pf. 16 8901

info@dfmk.hu

http://dfmk.dfmvk.hu/

Regonális könyvtár:

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér

Győr, Herman O. u. 22. 9023

3696516670

info@gyorikonyvtar.hu

https://www.gyorikonyvtar.hu/

Országos felettes:

Könyvtári Intézet

Budapest, Budavári Palota F épület 1827

361224378

kint@oszk.hu

https://www.ki.oszk.hu/

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje Fenntartó:

3683505500; fax: 3683505502

Keszthely, Fő tér 1. 8360

Hétfő 8–12, Szerda 8–12, 13–17,

Péntek 8–12

Megyei hatókörű könyvtár:

0692311342, 0692310822

Zalaegerszeg, Deák tér 6. 8900

Zalaegerszeg, Pf. 16 8901

Hétfő–Péntek 8–16

Regonális könyvtár:

3696516670

info@gyorikonyvtar.hu

Győr, Herman O. u. 22. 9023

Hétfő–Péntek 8–16

Országos felettes:

361224378

kint@oszk.hu

Budapest, Budavári Palota F épület 1827

Hétfő–Péntek 8–16

1.7. Költségvetési szervek

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye, vezetője, honlapjának elérhetősége Nincs ilyen költségvetési szerv

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat-és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege SZMSZ

SZMSZ 6.sz. mell. Informatikai és adatvédelmi szabályzat

Adatkezelési tájékoztató

Szabályzataink itt olvashatóak

2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok Nem releváns.

2.3. Közszolgáltatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése Az Intézmény Alapító okiratában, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően.

Szervezeti és működési szabályzat 6-11. oldal itt olvasható.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

szóló 1997. évi CXL. törvényben meghatározott könyvtári feladatok ellátása

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás SZMSZ 2. sz. mell. Könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzat

Szabályzataink itt olvashatóak

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke SZMSZ 2. sz. mell. Könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzat

Szabályzataink itt olvashatóak

2.4. A szerv nyilvántartásai

A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke Olvasói nyilvántartás: beiratkozási nyilatkozatok papírlapon, a beiratkozni kívánó leendő olvasó által kitöltött belépési nyilatkozat nyomtatványa beiratkozási célból, 5 évig őrizve, valamennyi beiratkozott olvasóé;

Beszerzett és állományba vett

dokumentumok:

TextLib Integrált Könyvtári Rendszerben és leltárkönyvben tárolva, állománynyilvántartás céljából, folyamatosan, valamennyi dokumentum;

Keszthelyi Digitális Gyűjtemény: digitálisan, könyvtári dokumentumszolgáltatás céljából, helytörténeti dokukmentumszolgáltatásnak eleget téve, megőrizve korlátlan időtartamig, a szerzői jog által lehetővé tett helytörténeti dokumentumok köre

A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái olvasói adatok; könyvtári dokumentumok
A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja olvasói adatok esetén kizárólag a könyvtár

szakdolgozói;

könyvtári dokumentumok esetében az online módon is elérhető Textlib Integrált Könyvtári Rendszer

A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei -

2.5. Nyilvános kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai Intézményünk nyilvános kiadvánnyal nem rendelkezik.

2.6. Döntéshozatal, ülések

A testületi szerv döntései, ülései A közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A testületi szerv döntései A közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

2.8. Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk A közzétételi időszakban nincs releváns adat.

2.9. Hirdetmények

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Az intézmény által közzétett hirdetmények, közlemények elérhetősége: www.keszthely.hu

www.fgyvk.hu

2.10. Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje A szabályzat elérhetősége:

Szabályzataink itt olvashatóak

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve Fejér György Városi Könyvtár igazgatóság
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Keszthely, Pf. 64 8361

Keszthely, Zeppelin tér 3. 8360

3683312446; 3683511102

info@fgyvk.hu

Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Adatvédelmi tisztviselő:

Dr. Bodnár Attila

bodnatt@gmail.com

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai A közzétételi időszakban nincs releváns adat.
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek -
Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél -

2.11. Közzétételi listák

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista -
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista -

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása ÁSZ „A nyilvános könyvtári ellátást végzők ellenőrzése” c. ellenőrzési program, 2020
Összes jelentés sorszám szerint - Állami Számvevőszék (asz.hu)

Belső ellenőrzés a Fejér György Városi Könyvtár működésének és gazdálkodásának felülvizsgálata tárgyában.

Összefoglaló elérhetősége:

https://www.keszthely.hu/onkormanyzat/testuleti-munka/eloterjesztesek/eloterjesztesek-2021

(április 29.)-

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk -
A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk Kulturális Statisztikai Adatgyűjtő Rendszerbe feltöltött statisztikák

Szabályzataink itt olvashatóak

3.2. Költségvetések, beszámolók

A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései Elemi költségvetés

Szabályzataink itt olvashatóak

A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói Költségvetési beszámoló

Szabályzataink itt olvashatóak

A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói A közzétételi időszakban nincs releváns adat.

3.3. A foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Ld. Elemi költségvetés

Szabályzataink itt olvashatóak

3.4. Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások Nincs adat.

3.5. Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződő felek megnevezése, a szerződések értéke, időtartama. -

3.6. Koncessziók

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) A közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

3.7. Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei A közzétételi időszakban nem történt ilyen kifizetés.

3.8. Európai Unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések -

3.9. Közbeszerzés

Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről Közbeszerzési terv

Szabályzataink itt olvashatóak

3 árajánlat bekérése, elbírálása történt, a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel történt meg a szerződéskötés

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről.